දිවයින පුරා පිහිටි සියළු මත්පැන් අලෙවිසැල් මුද්රා තබයි.

0
334
- Advertisement -

දිවයින පුරා පිහිටි සියළු මත්පැන් අලෙවිසැල් මුද්රා තබයි.


සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාල සීමාව තුළ මත්පැන් අලෙවිය තහනම් කර තිබියදී ඇතැම් ස්ථානවල මත්පැන් අලෙවිය රහසේ සිදුකරන බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බැවින්, දිවයින පුරා පිහිටි සියළු මත්පැන් අලෙවිසැල් මුද්රා තැබීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 3 =