දිවයිනේ සියළු පාසල් මැයි 07 වන දා දක්වා වසා තබයි.

0
244
- Advertisement -

දිවයිනේ සියළු පාසල් මැයි 07 වන දා දක්වා වසා තබයි.


දිවයිනේ සියළුම පාසල් මැයි හත්වනදා දක්වා වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

නැවත පාසල් ආරම්භ වන දිනය එදින හෝ පසුදිනෙක දැනුම් දීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + two =