දින පනස් දෙකේ ආණ්ඩුව කාලේ සහරාන්ව බේරා ගන්න දියත් වුණු තවත් බිහිසුණු කුමන්ත්‍රණයක් හෙළි කරයි..!

0
258
- Advertisement -

දින පනස් දෙකේ ආණ්ඩුව කාලේ
සහරාන්ව බේරා ගන්න දියත් වුණු
තවත් බිහිසුණු කුමන්ත්‍රණයක් හෙළි කරයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + fifteen =