දිනපතා පැය 4 බැගින් විදුලිය කපා හැරීමක්

0
539
- Advertisement -

පවතින අධික වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් දිනපතා පැය 4ක් බැගින් විදුලිය කපා හැරීමට සිදුවන බව විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි.ඒ අනුව දිවා කාලෙයෙහිදී පැය තුනක් සහ රාත්‍රී කාලයේදී පැයක් වශයෙන් විදුලිය කපා හැරීමට නියමිතය.
දිවා කාලයේදී 08.30 – 11.30
11.30 – 02.30
02.30 – 05.30 යන කාල සීමා අතරින් එකක් සහ
රාත්‍රී කාලයේදී 6.30 – 7.30
7.30 – 8.30
8.30 – 9.30 යන කාල සීමා අතරින් එකක් වශයෙන් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසූම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 18 =