දිනකදී කළ වැඩිම පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ ප‍්‍රමාණය ඊයේ. ඊයේ සිදු කළ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ ප‍්‍රමාණය 1998 යි.

0
406
- Advertisement -

මෙරට දී දිනකට සිදු කළ වැඩිම පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ ප‍්‍රමාණය ඊයේ දිනයේ දී සිදු කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව, ඊයේ දිනයේ මෙරට සිදු කර තිබෙන පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ ප‍්‍රමාණය 1998කි.

මේ වනවිට, මෙරට සිදු කර තිබෙන මුළු පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ ප‍්‍රමාණය 53,092 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 5 =