දළදා මාළිගා පොලිසියේ 19 කට කොරෝනා..! ඔන්න; උදයංගගේ යුක්රේන පොකුර පටන් අරන්..!

0
154
- Advertisement -

දළදා මාළිගා පොලිසියේ 19 කට කොරෝනා..! ඔන්න; උදයංගගේ යුක්රේන පොකුර පටන් අරන්..!