දළදාව රැකගත්තා සේ නැගෙනහිර පර්යන්තය රැකගැනීමට ඉදිරිපත් වෙමු..! ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි.

0
224
- Advertisement -

දළදාව රැකගත්තා සේ
නැගෙනහිර පර්යන්තය රැකගැනීමට ඉදිරිපත් වෙමු..! ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි.


දළදා හාමුදුරුවෝ රැුක ගත්තා සේ, නැගෙනහිර පර්යන්තය රැුක ගන්න අප ඉදිරිපත් විය යුතුයි. එය අපගේ යුතුකමක්. පත් වූ හැම ආණ්ඩුවක්ම, ඇමරිකන්කාරය, ඉන්දියන්කාරයා හා චීනකාරයා සතුටු කරන්න උත්සාහ කරනවා මිසක, ලංකාවේ ජනතාව සතුටු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. කවද්ද එය කරන්නේ..? අපව සතුටු කරන්න බැරිද..? අපි ඒ සතුට ලබා ගැනීම සදහා පත්කරපු ආණ්ඩුවක් තමා අද මේ තියෙන්නේ. මේ අපි ඉතාම සංවේගයෙන් පසුවන කාලපරිච්ෙඡ්දයක්.

දිවයින පුවත්පත.