දවස් විස්සක් වයස බිළිදාවත් ආදාහනය කළා. දෙවියන්ගේ නාමයෙන්, මුස්ලිම් ජනතාවගේ භූමදානයට ඇති අයිතිය පිළිගන්න.

0
271
- Advertisement -

දවස් විස්සක් වයස බිළිදාවත් ආදාහනය කළා. දෙවියන්ගේ නාමයෙන්, මුස්ලිම් ජනතාවගේ භූමදානයට ඇති අයිතිය පිළිගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 6 =