දවස් විස්සක් වයස බිළිදාවත් ආදාහනය කළා. දෙවියන්ගේ නාමයෙන්, මුස්ලිම් ජනතාවගේ භූමදානයට ඇති අයිතිය පිළිගන්න.

0
45
- Advertisement -
Share
61 / 100

දවස් විස්සක් වයස බිළිදාවත් ආදාහනය කළා. දෙවියන්ගේ නාමයෙන්, මුස්ලිම් ජනතාවගේ භූමදානයට ඇති අයිතිය පිළිගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − three =