දවසකට කෝටි 231 ක් ණය ගෙවිය යුතුයි.

0
503
- Advertisement -

දවසකට කෝටි 231 ක් ණය ගෙවිය යුතුයි.


ලංකාව ඉදිරි වසර පහ තුළ ඩොලර් බිලියන 23.5 ක් ණය ගෙවිය යුතුව ඇති බව ආචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල මහතා පවසයි. එම ඩොලර් බිලියන 23.5, අවුරුදු පහට බෙදා, රුපියල්වලට හැරෙව්වහොත්, අවුරුද්දකට කෝටි 86,400 ක් ගෙවිය යුතුව ඇති බවත්, ඒ අනුව එක් දිනකට ගෙවීමට ඇති ණය මුදල රුපියල් කෝටි 231 ක් බවත් ආචාර්ය වරයා පවසයි.

2021 වසරේ රජයට ඇති ලොකුම අභියෝගය මෙම ණය ගෙවීම සදහා මුදල් උපයා ගැනීම බවයි ආචාර්යවරයාගේ අදහස.

2021 වසරේ රටේ ආර්ථිකය කොයිබටද යන තේමාව යටතේ, සති අන්ත අනි්දදා පුවත්පත කර තිබෙන විශේෂාංගයකට අදහස් දක්වමින් ආචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල මහතා මේ අදහස් පළ කර තිබුණි.