දරුවා බලන්ඩ – ලංකාවට එන්න දුන්නෑ කියලා
එක අම්මා කෙනෙක්
බෙල්ලෙවැලදාගෙන සියදිවි නසාගත්තා..!

0
106
- Advertisement -

දරුවා බලන්ඩ – ලංකාවට එන්න දුන්නෑ කියලා
එක අම්මා කෙනෙක්
බෙල්ලෙවැලදාගෙන සියදිවි නසාගත්තා..!