“දරුවා එපා නං – මඟ දාලා යන්ඩත් එපා. මරලා දාන්ඩත් එපා. දරුවා ඉස්පිරිතාලේම තියලා යන්න.” ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය.

0
509
- Advertisement -

“දරුවා එපා නං – මඟ දාලා යන්ඩත් එපා.
මරලා දාන්ඩත් එපා. දරුවා ඉස්පිරිතාලේම තියලා යන්න.” ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය.

විවිධ හේතුන් මත, දෙමාපියන්ට එපා වන දරුවන් භාර ගැනීමට, පළාත් නමයේ ප්‍රධාන රෝහල් නමයක, ළමා රෝග අංශයට අනුබද්ධව විශේෂ කවුළුවක් ස්ථාපිත කිරීමට, ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය සැලසුම් කර තිබේ.

ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ, දරුවන් මහ මග දමා යෑම සහ දරුවන් මරා දැමීමට ඇතැම් දෙමව්පියන් උත්සාහ දරන බැවිනි.

මේ යටතේ ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය භාර ගැනීමට සූදානම් වන්නේ, අළුත උපන් දරුවන් සහ වයස අවුරුද්දකට වඩා අඩු වයසේ පසුවන දරුවන් ය.

ඊට අමතරව, ළමා අපයෝජන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන්ද දැනට වඩා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාල වැඩ සටහනක් ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය සැලසුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.