දකුණෙ අපාදවට පත් වූවන්ට සහන සලසන්න ලේකම් කාර්‍යාලවලට ලක්ෂ 10 බැගින් හිමි වේ.

0
670
- Advertisement -

දකුණු පළාත තුල ආපදාවට ලක්වූ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට ලක්ෂ 10 බැගින් වූ මුදලක් ලබා දීමට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමාල් ගුණසේකර මහතා නියෝග කර තිබෙනවා.