දකුණු කොරියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 500 ක ණයක් ඉල්ලයි.

0
404
- Advertisement -

දකුණු කොරියාවෙන්
ඩොලර් මිලියන 500 ක ණයක් ඉල්ලයි.

ඩොලර් මිලියන පන්සියය ණය මුදලක් දකුණු කොරියාවෙන් ලබා ගැනීම සදහා, කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මුදල් අමාත්‍යංශයට අවසර දී ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාල ණය මුදල ලබා දීමට, දකුණු කොරියානු රජය මේ වන විටත් සිය එක`ගතාවය පළ කර ඇති බව ද පැවසේ.