ආණ්ඩුව දෙදරයි. ඇමති ගම්මන්පිලට ඉල්ලා අස්වන ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂ මහලේකම් නියෝග කරයි.

0
153
- Advertisement -

ආණ්ඩුව දෙදරයි.
ඇමති ගම්මන්පිලට ඉල්ලා අස්වන ලෙස
ආණ්ඩු පක්ෂ මහලේකම් නියෝග කරයි.