තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට දුන්නාද නැද්ද…? පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදගෙනත් ඇයි රනිල් උත්තර නොදෙන්නේ….?

0
32
- Advertisement -

තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට දුන්නාද නැද්ද…?
පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදගෙනත්
ඇයි රනිල් උත්තර නොදෙන්නේ….?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 10 =