තෙල් ගෙන්නන්න ඩොලර් නෑ. ඖෂධ ගෙන්නන්න ඩොලර් නෑ. පොහොර ගෙන්නන්නත් ඩොලර් නෑ..!

0
27
- Advertisement -

තෙල් ගෙන්නන්න ඩොලර් නෑ.
ඖෂධ ගෙන්නන්න ඩොලර් නෑ.
පොහොර ගෙන්නන්නත් ඩොලර් නෑ..!