තුන් වැන්නා ලෙස ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස් වේ.

0
795
- Advertisement -

තුන් වැන්නා ලෙස ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස් වේ.


ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති, අමිත ගමගේ මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

අමිත ගමගේ මහතා, ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණභාරණ අධිකාරියේ සභාපති ධූරයට පත් කරන ලද්දේ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසිනි. එම පත් වීම, ජනාධිපතිවරයා බලයට පත් වූ සැණින් සිදු කරන ලද පත්කිරීම් වලින් එකකි.

මේ වන විට, ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති ද ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස්වූ හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + twelve =