තිස්සමහාරාමේ ඛණිජ නිධි එදා ඉන්දීය සමාගමකට විකුණන්ඩ ගියා. ජවිපෙයි – අපියි එකතු වෙලා ඒ විනාශය වළක්වා ගත්තේ..

0
23
- Advertisement -

තිස්සමහාරාමේ ඛණිජ නිධි
එදා ඉන්දීය සමාගමකට විකුණන්ඩ ගියා.
ජවිපෙයි – අපියි එකතු වෙලා ඒ විනාශය වළක්වා ගත්තේ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =