ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය සී.අයි.ඩි එක යටතට

0
698
- Advertisement -

සේවා අවශ්‍යතා මත ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය(TID) අපරාද පරික්ෂන දෙපාර්තුමේන්තුව (CID) යටතට පත් කෙරේ.