ත්‍රස්ත ප්‍රහාරකයන් ගැන තොරතුරු ලබා දුන් අයෙක්ට ලක්ශ 50ක ත්‍යාගයක්

0
879
- Advertisement -

පාස්කු ඉරිඳා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරකයන් ගැන තොරතුරු ලබා දුන් නිට්ටඹුවේ ලොරි රථ හිමිකරුට රුපියල් ලක්ශ 50ක මුදල් ත්‍යාගයක් ලබා දීමට වැඩ බලන පොලිස්පති තීරනය කරයි