තව්හිද් ජමාද් ඇතුලු අනෙකුත් මුස්ලිම් සංවිධාන තහනම් කළ ගැස්ට් නිවේදනය මාධ්‍යට නිකුත් වෙයි.

0
925
- Advertisement -

ජාතික තව්හිද් ජමාද් සහ ජමාතෙයි මිල්ලනේ ඊබ්‍රහම් සහ සෙයිලානි යන සංවිධාන මෙරට තහනම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.