තවමත් ඡන්ද කාර්ඞ්පත ලැබුනේ නැද්ද..? අන්තර්ජාලයෙන් ඔබේ ඡන්ද කාර්ඞ්පත ලබාගන්න.

0
433
- Advertisement -

තවමත් ඡන්ද කාර්ඞ්පත ලැබුනේ නැද්ද..?
අන්තර්ජාලයෙන් ඔබේ ඡන්ද කාර්ඞ්පත ලබාගන්න.

හෙට දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණය සදහා සිය ඡන්දය භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින ඡන්දදායකයන්ගෙන් යම්කිසි පිරිසකට මෙතෙක් ඔවුන්ගේ ඡන්ද කාඞ්පත් ලැබී නැති බව පැවසේ.

එසේ ඡන්ද කාර්ඞ්පත් නොලැබුණු ඡන්දදායකයන්ට ඔවුන්ගේ ඡන්ද කාර්ඞ්පතේ පිටපතක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවති. ඒ සදහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර පිළිබදව පහතින් දක්වා තිබේ.