තවත් රැදවියන් හතර දෙනෙකු මියගොස් ඇත්තේ වෙඩි වැදීමෙන්.

0
203
- Advertisement -

තවත් රැුදවියන් හතර දෙනෙකු මියගොස් ඇත්තේ වෙඩි වැදීමෙන්.


මහර බන්ධනාගාර ගැටුමේ දී මිය ගිය තවත් රැුදවියන් හතර දෙනෙකු මියගොස් ඇත්තේ වෙඩි වැදීමෙන් බව, ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද මරණ පරීක්ෂණයේ දී තහවුරු වී තිබේ.

මීට පෙර ද රැදවියන් සිව් දෙනෙකුගේ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර, ඔවුන්ද මියගොස් තිබුණේ වෙඩි වැදීමෙන් සිදු වූ තුවාලවලින් බව තහවුරු විය.