තවත් මරණ 04 ක් වාර්තා වේ. මෙරටින් වාර්තාවන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 379 දක්වා ඉහළ යයි.

0
170
- Advertisement -

තවත් මරණ 04 ක් වාර්තා වේ.
මෙරටින් වාර්තාවන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 379 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ හතරක් පිළිබදව අද දිනයේ දී රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

අද වාර්තා වූ එම මරණ හතරත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තාවන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 379 දක්වා ඉහළ යයි.