තවත් පරිසර විනාශයක්..! අරලිය හෝටලයේ අයිතිකාරයාට රූමස්සල කන්ද විනාශ කරන්ඩ ඉඩ දෙනවා ද..? අඳුරක්විල චන්ද්‍රජෝති හිමි.

0
144
- Advertisement -

තවත් පරිසර විනාශයක්..!
අරලිය හෝටලයේ අයිතිකාරයාට
රූමස්සල කන්ද විනාශ කරන්ඩ ඉඩ දෙනවා ද..?
අඳුරක්විල චන්ද්‍රජෝති හිමි.