තවත් කොරෝනා මරණ 3 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 157 දක්වා ඉහළ යයි.

0
186
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 3 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 157 දක්වා ඉහළ යයි.


තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තා වී ඇති බව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිළ වශයෙන් තහවුරු කරයි. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 157 දක්වා ඉහළ යයි.