තවත් කොරෝනා මරණ 3 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 225 යි.

0
186
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 3 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 225 යි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ තුනක් පිළිබදව, රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ තුනත් සමග, මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 225 දක්වා ඉහළ යයි.