තවත් කොරෝනා මරණ 08 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 240 දක්වා ඉහළට.

0
251
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 08 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 240 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ 08 ක් පිළිබදව, රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව, මෙරට තුළ මෙතෙක් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 240 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.