තවත් කොරෝනා මරණ 08 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 351 දක්වා ඉහළ යයි.

0
169
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ 08 ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 351 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදුව ඇති තවත් මරණ 08 ක් පිළිබදව රජය නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ අටත් සමග, මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 351 දක්වා ඉහළ යයි.