තවත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 356 දක්වා ඉහළ යයි.

0
178
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 356 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ පහක් පිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ පහත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාව 356 දක්වා ඉහළ යයි.