තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 144 යි.

0
161
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 144 යි.


තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් පිළිබදව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අද දිනයේ දී දැනුම් දී තිබේ. මරණ දෙකෙන් එක් මරණයක් වන්නේ, ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා වූ, දින විස්සක් වයස බිළිදාගේ මරණයයි.