තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 109 ක්.

0
180
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 109 ක්.