තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 109 ක්.

0
102
- Advertisement -
Share
10 / 100

තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 109 ක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + five =