තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 194 දක්වා ඉහළ යයි.

0
146
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 194 දක්වා ඉහළ යයි.


අද දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් පිළිබදව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ තුනත් සමග, මෙරටින් වාර්තාවන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 194 දක්වා ඉහළ යයි.