තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 160 දක්වා ඉහළ යයි.

0
183
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 160 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ තුනක් පිළිබදව අද දිනයේ දී වාර්තා වේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 160 දක්වා ඉහළ යයි.