තවත් කොරෝනා මරණයක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 187 දක්වා ඉහළ යයි.

0
266
- Advertisement -

තවත් කොරෝනා මරණයක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 187 දක්වා ඉහළ යයි.


අද දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණයක් වාර්තා වී අති අතර, ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 187 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =