තරුණයන්ට මිලිටරි පුහුණුව දෙන්න කියන්නේ කුමන පදනමකින්ද?

0
226
- Advertisement -

තරුණයන්ට මිලිටරි පුහුණුව දෙන්න කියන්නේ කුමන පදනමකින්ද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × four =