“තරඟපාවාදීමක් සිදු වී නෑ. විමර්ෂණ අවසන්.” විශේෂ විමර්ෂණ ඒකකය දැනුම් දෙයි.

0
1600
- Advertisement -

තරඟපාවාදීමක් සිදු වී නෑ.
විමර්ෂණ අවසන්.
විශේෂ විමර්ෂණ ඒකකය දැනුම් දෙයි.

2011 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ඉන්දියාවට විකුණා ඇති බවට එල්ල වී ඇති චෝදනා පදනම් විරහිත බව, ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දූෂණ විමර්ෂණයට පත් කළ විශේෂ විමර්ෂණ ඒකකය පවසයි.

ඒ අනුව, මින් ඉදිරියට ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණය නොකරන බවද ඔවුන් දැනුම් දී තිබේ.