තමුසේ වීරයෙක් වෙන්ඩ හදන්න එපා. මමත් යුද්දේ දිනවපු ප්‍රධාන පස් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. ඇමති වීරසේකර – ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්ට කියයි.

0
193
- Advertisement -

තමුසේ වීරයෙක් වෙන්ඩ හදන්න එපා. මමත් යුද්දේ දිනවපු ප්‍රධාන පස් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. ඇමති වීරසේකර – ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්ට කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × three =