තමා දැනුවත් නොකර අමාත්‍යධූර බාරගත් ඇමතිවරුන්ට අගමැතිගෙන් තහනමක්

0
869
- Advertisement -

තමා දැනුවත් නොකර ජනපතිවරයා ලබාදුන් වැඩ බලන අමාත්‍යධූර බාරගත් බුද්ධික පතිරණ ලකී ජයවර්ධන හා අනෝමා ගමගේ යන නියොජ්‍ය හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරුන්ට කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම් වලට සහභාගී නොවන ලෙසට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාදැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
ඒ සම්බන්දයෙන් ජනපතිවරයා අගමතිවරයාව දැනුවත් කර නොමැටි අතර එම ඇමතිවරුන්ද අගමතිතුමාව දැනුවත් කර නැත.