ඩ්‍රෝන යානා පිළිබඳ සෙවීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අවධානය

0
852
- Advertisement -

ඩ්‍රෝන යානා පිළිබඳ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් දීපව්‍යාප්ත සංගණනයක් පැවැත්වීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ වන විට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වී ඇති ඩ්‍රෝන යානා ගණන 500 ක් පමණ වන අතර ලියාපදිංචි හිමිකරුවන් සතුව තවදුරටත් ඩ්‍රෝන යානා පවතින්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තොරතුරු ලබාගැනීම මෙම සංගණනයේ අරමුණයි.

ලියාපදිංචි නොකළ ඩ්‍රෝන යානා ලියාපදිංචියට ද මේ යටතේ අවස්ථාව හිමිවෙයි

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සඳහන් කළේ සංගණනයේදී ලබාගන්නා දත්ත මත පදනම්ව ඩ්‍රෝන යානා තහනම ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලීමක් කරන බවයි.