“ටෙන්ඩර් කැදවීමකින් තොරව ආණ්ඩුව; ඇමරිකානු සමාගමකින් විදුලිය මිල දී ගැනීමට යයි.” රාවය පුවත්පත වාර්තා කරයි.

0
347
- Advertisement -

“ටෙන්ඩර් කැදවීමකින් තොරව
ආණ්ඩුව; ඇමරිකානු සමාගමකින් විදුලිය මිල දී ගැනීමට යයි.” රාවය පුවත්පත වාර්තා කරයි.

විදුලි බල මණ්ඩල පනතට පටහැනිව, ඇමරිකානු සමාගමකින් විදුලිය මිලදී ගැනීම සදහා වු කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක්, විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති බව රාවය පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙම කැබිනට් පති‍්‍රකාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ඔක්තෝබර් මාසයේ 19 වන දා ය.

ඇමරිකානු තානාපතිනිය, විදුලිබල අමාත්‍යවරයා මුණ ගැසී ඇමරිකානු සමාගමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඒ අනුව, වසර පහක කාලයක් සදහා විදුලිය සැපයීමට එම සමාගම එකගතාවය පළ කර තිබේ.

විදුලි බල මණ්ඩල පනතේ 43 වන වගන්තියට අනුව ටෙන්ඩර් කැදවීමකින් තොරව මෙවැනි ආකාරයේ විදුලිය මිලදීගැනීම් සිදුකළ නොහැකි වුවත්, අමාත්‍යවරයා ඇමරිකානු සමාගමෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනයට අවසර ඉල්ලා ඇති බව පුවත්පත වාර්තා කරයි.