ටී.එන්.ඒ නායකත්වය සුමන්දිරන්ට…?

0
487
- Advertisement -

ආර්.සම්බන්ධන් මහතා අසනීප තත්ත්වයෙන් පසුවන බැවින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මීළඟ නායකත්වය, එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතාට හිමිවනු ඇති බවට වාර්තා පළ වේ.