“ටියුෂන් මුදලාලිලා සමඟ සාකච්ඡාවට විභාග කොමසාරිස් වාඩිවීම ගැන දැඩි අප්‍රසාදය.” ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිතිය.

0
1843
- Advertisement -

“ටියුෂන් මුදලාලිලා සමඟ සාකච්ඡාවට
විභාග කොමසාරිස් වාඩිවීම ගැන දැඩි අප්‍රසාදය.”
ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිතිය.

පසුගියදා, ජනාධිපතිවරයා කැදවා තිබූ සාකච්ඡාවක දී, පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති මුදලාලිලා සමඟ, විභාග කොමසාරිස්වරයා එකට වාඩි වීම, විභාග කොමසාරිස් ධූරයේ ස්වාධීනත්වය හෑල්ලුවට ලක් කිරීමක් බව ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සංගමය පවසයි.

මෙම හමුවේ දී, උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වීමට සුදුසු දිනය පිළිබදව ද සාකච්ඡාවට ලක් කෙරී ඇත. නමුත්, එවැනි තීරණාත්මක විභාගයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ යුත්තේ පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති මුදලාලිලා සමග නොව, අධ්‍යාපන විශේශඥයන් සමග බවද ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සංගමය පවසයි.

උපකාරක පන්ති ගුරුවරු අතර පවතින දැඩි තරගකාරීත්වය හේතුවෙන්, පසුගිය කාලය මුළුල්ලේ විභාග අක්‍රමිකතා සිදුව ඇති බවටද අදාල වෘත්තීය සංගමය චෝදනා කරයි.