ජේ.ආර්ලා-පේ‍්‍රමදාසලා හෝ චන්ද්‍රිකාලා චීනයට කිසිම දෙයක් සින්නක්කරව දීලා නෑ. හැමදේකටම හේතුව වුණේ – රාජපක්ෂලාගේ චීන ගැති බව.

0
190
- Advertisement -

ජේ.ආර්ලා-පේ‍්‍රමදාසලා හෝ චන්ද්‍රිකාලා
චීනයට කිසිම දෙයක් සින්නක්කරව දීලා නෑ.
හැමදේකටම හේතුව වුණේ – රාජපක්ෂලාගේ චීන ගැති බව.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × three =