ජීවක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ සහ දීපා එදිරිසිංහ අත් අඩංගුවට ගනී.

0
860
- Advertisement -

ජීවක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ සහ
දීපා එදිරිසිංහ අත් අඩංගුවට ගනී.

නීතිපති උපදෙස් අනුව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින්, ඊටීඅයි සහ ස්වර්ණමහල් යන ආයතනවල හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් වන ජීවක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ සහ දීපා එදිරිසිංහ යන අය අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =