ජිනීවා ප්‍රශ්නයට ජනපති මහින්ද මුහුණ දුන් හැටි සහ ජනපති ගෝඨාභය මුහුණ දුන් හැටි ඉතාම වෙනස්..!

0
185
- Advertisement -

ජිනීවා ප්‍රශ්නයට ජනපති මහින්ද මුහුණ දුන් හැටි සහ
ජනපති ගෝඨාභය මුහුණ දුන් හැටි ඉතාම වෙනස්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + sixteen =