ජා-ඇල සහ කටුනායක අවට ප්‍රදේශ රැසකට හෙට සිට පැය 18ක කාලයක් ජල සැපයුම අත් හිටුවේ.

0
409
- Advertisement -

හෙට (26) පෙරවරු 9 සිට පැය 18 ක කාලයක් ජා-ඇල සහ කටුනායක – සීදුව නගර සභා බල ප්‍රදේශවල ජා-ඇල, ඒකල කඳාන, ආනියාකන්ද, තුඩැල්ල, මාඑළිය, කෙරවලපිටිය , මාටාගොඩ, මාබෝල, මහබාගේ, උස්වැටකෙයියාව, පමුණුගම සහ බෝපිටිය ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩල පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + one =