ජා ඇල – කදාන සහ දිවුලපිටියට පොලිස් ඇදිරි නීතිය.

0
289
- Advertisement -

ජා ඇල – කදාන සහ දිවුලපිටියට පොලිස් ඇදිරි නීතිය.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පොලිස් බලප්‍රදේශ 14 ක් ඇතුළුව, ජා ඇල – කදාන – දිවුලපිටිය ඇතුළුව පොලිස් බල ප්‍රදේශ 17 කට නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති බව වාර්තා වේ.