ජාතිවාදය වපුරන්නේ ආණ්ඩුව..!අයි.සී.සී.පී.ආර් පනත යටතේ මේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව නඩු දැමිය යුතුයි..!

0
216
- Advertisement -

ජාතිවාදය වපුරන්නේ ආණ්ඩුව..!අයි.සී.සී.පී.ආර් පනත යටතේ මේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව නඩු දැමිය යුතුයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 5 =