ජාතික හැදුනුම්පත නීති විරෝධීයි. ගෝඨාට ඡන්ද අයිතිය අහිමි වේ..?

0
5233
- Advertisement -

2017, 2018 සහ 2019 යන වසර ස`දහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඡන්දදායකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත්තේ ඔහුගේ පැරණි ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය යටතේ ය. එම ජාතික හැදුනුම් පත් අංකය වන්නේ 491724021 v යන්නයි.

නමුත් එම ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු විසින් 2016 වසරේදි අවලංගු කර ඔහුට වෙනත් ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයක් ලබා දී තිබේ. ඒ, 2016 වසරේදී ඔහු ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබදව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කර ඇති බැවිනි. ඒ අනුව 2016 වසරේදී ඔහුට ලබා දී තිබෙන ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයේ අවසාන අංක වන්නේ 10010 යන්නයි.

නමුත් 2017, 2018 සහ 2019 යන වසර සදහා ඡන්දහිමි නාම ලේඛනයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කර ඇත්තේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවලංගු කරන ලද ජාතික හැදුනුම්පත් අංකයයි. එය බරපතල නීති විරෝධී කටයුත්තක් බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =